Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

XVII. Procedury w przypadku posiadania przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów, substancji

XVI. Procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów/substancji


1. W przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia, natychmiast należy podjąć działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa innym uczniom oraz powiadomić dyrektora/wicedyrektora Szkoły.

2. Każdy pracownik Szkoły, który zauważył u ucznia niebezpieczny przedmiot/ substancję, zobowiązany jest do:

1)      podjęcia działań mających na celu skłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu/substancji (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu/substancji należy go poinformować, że ma obowiązek oddać niebezpieczny przedmiot/substancję do depozytu, z którego odbiera go rodzic);
2)      zabezpieczenia przedmiotu/substancji,
3)      powiadomienia wychowawcy,
4)      sporządzenia notatki służbowej. (Załącznik nr 1)

3. Wychowawca niezwłocznie wzywa rodziców do Szkoły.

1)      Powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
2)      W obecności pedagoga szkolnego, wychowawca i rodzice ustalają dalsze działania.
3)      Wychowawca sporządza notatkę służbową. (Załącznik nr 3)

4. W przypadku, gdy rodzice nie stawią się w Szkole lub próby nawiązania kontaktu z nimi są nieskuteczne, dyrektor/wicedyrektor Szkoły powiadamia policję.

5. W przypadku, gdy działania mające na celu odebranie uczniowi niebezpiecznego przedmiotu/substancji są nieskuteczne, dyrektor/wicedyrektor Szkoły powiadamia policję.

6. W przypadku braku dostatecznej wiedzy na temat właściwości chemicznych substancji należy ograniczyć kontakt z nią wszystkich obecnych do minimum. Dyrektor/wicedyrektor Szkoły powiadamia policję.

7. W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że substancja lub przedmiot może spowodować powszechne zagrożenie, dyrektor/wicedyrektor Szkoły:

1)      nakazuje odizolowanie miejsca i zabezpieczenie pomieszczenia;
2)      nakazuje zamknięcie okien, wyłączenie systemów wentylacji i klimatyzacji, by nie powodować ruchu powietrza w pomieszczeniu;
3)      nakazuje przykrycie podejrzanego przedmiotu lub substancji, gdy substancja ma postać  płynną lub stałą (proszek, pył, galareta, piana lub inne);
4)      dzwoni lub wyznacza osobę, która zadzwoni pod jeden z poniższych numerów alarmowych:

112 – telefon alarmowy,
997 – Policja,

5)      ustala, które osoby miały kontakt z podejrzanym przedmiotem, przesyłką i dopilnowuje, by te osoby dokładnie umyły ręce;
6)      gromadzi te osoby w jednym pomieszczeniu tak, by z nikim się nie kontaktowały i pozostały tam do przybycia służb. 

8. Po przybyciu właściwych służb, wszystkie osoby znajdujące się na terenie Szkoły zobowiązane są do  bezwzględnego stosowania się do ich zaleceń.