Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

XV. Procedura w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy domowej.

XV. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia,  że uczeń jest ofiarą przemocy w rodzinie

 

1)    Nauczyciel przyjmuje informację, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków. Zapisuje datę i godzinę zgłoszenia.

2)    Nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

3)    Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia i życia, dyrektor lub pedagog wzywa lekarza.

4)    Dyrektor lub pedagog, dbając o dyskrecję, przeprowadzają rozmowę z poszkodowanym, o ile jest to możliwe (gdzie i kiedy doszło do zdarzenia lub zdarzeń, jaka była ich częstotliwość).

5)    Pedagog zawiadamia i wzywa do szkoły rodzica (prawnego opiekuna lub osobę z najbliższej rodziny) pokrzywdzonego, którego sprawa nie dotyczy.

6)    Dyrektor podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza pracownika, który ją przeprowadza.

7)    Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego.

8)    W przypadku osoby nieletniej dyrektor zawiadamia sąd rodzinny.