Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

XIII. procedury w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.

XIII. Procedury postępowania w sytuacjach zachowania agresywnego ze strony uczniów.

 

1)    W przypadku zauważenia agresywnego zachowania ucznia nauczyciel powiadamia wychowawcę klasy o zaistniałym fakcie.

2)    Wychowawca klasy :

  • przeprowadza rozmowę z uczniem, uświadamiając mu nieodpowiednie zachowanie,
  • zwraca się z pisemną prośbą o zgłoszenie się rodzica (prawnego opiekuna) do szkoły /załącznik nr 2/ podpisaną przez dyrektora,
  • informuje rodziców ucznia o jego agresywnym zachowaniu, zwracając uwagę na przeprowadzenie przez rodziców rozmowy z dzieckiem na temat przestrzegania praw człowieka, budowania pozytywnych relacji międzyludzkich,
  • wraz z pedagogiem szkolnym analizują przyczyny zaburzonego zachowania ucznia, pomagając rodzicom w doborze metod wychowawczych,
  • odnotowuje fakt przeprowadzonej rozmowy w dzienniku zajęć, który podpisują rodzice.

3)    W przypadku utrzymywania się nieprawidłowych relacji ucznia z rówieśnikami (pobicia, zaczepianie itp.), wychowawca, pedagog szkolny w porozumieniu z rodzicami dziecka kieruje je na badania psychologiczne, w celu otrzymania dalszych wskazówek dot. prowadzenia ucznia.

4)    W sytuacji, kiedy uczeń w dalszym ciągu stwarza zagrożenie dla innych uczniów, pedagog szkolny w porozumieniu z dyrektorem szkoły i wychowawcą ucznia kieruje wniosek do Sądu Rejonowego, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Łukowie o zastosowanie środka wychowawczego zapobiegającego demoralizacji ucznia.