XII. Procedura, gdy uczeń sprawia problemy wychowawcze.

XII. Procedura postępowania nauczyciela z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze.

 

1)    Po zwróceniu uwagi uczniowi i reakcji na jego zachowanie nauczyciel lub pracownik szkoły każdorazowo informuje ustnie wychowawcę lub sporządza notatkę służbową /załącznik nr 1/, którą przekazuje wychowawcy.

2)    Pedagog we współpracy z wychowawcą klasy przeprowadza diagnozę problemów  wychowawczych ucznia.

3)    Wychowawca rozmawia z uczniem maksymalnie 3 razy w sprawie tego samego niewłaściwego zachowania. W rozmowie może uczestniczyć nauczyciel, który problem zgłosił. Po trzeciej rozmowie i braku poprawy wychowawca kontaktuje się z rodzicami. Prosi o przybycie poprzez:

 • za pierwszym razem wpisuje wezwanie do dziennika,
 • drugie wezwanie odbywa się drogą telefoniczną,
 • trzecie wezwanie przez list polecony /załącznik nr 2/.

4)     W tej samej sprawie mogą się odbyć trzy spotkania z rodzicem.

5)    Wychowawca występuje do rodziców o zgodę na przeprowadzenie diagnozy  w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łukowie, rzetelnie informując rodzica o znaczeniu opinii w dalszej edukacji ucznia.

6)    W przypadku braku zgody rodzica na przeprowadzenie badań w poradni, a dotyczącego ucznia zagrażającego bezpieczeństwu innych, nauczyciel postępuje zgodnie z procedurą dotyczącą postępowania z uczniem agresywnym.

7)    W przypadku niestawienia się rodzica na spotkanie z wychowawcą, pedagog na polecenie dyrektora ponawia wezwanie rodzica listem poleconym /załącznik nr 4/. Jeśli rodzic nie stawia się na wezwanie sprawa zostaje zgłoszona do odpowiednich instytucji (GOPS, Kurator Rodzinny dziecka, Sąd Rodzinny, Policja) z tytułu zaniedbania opieki nad dzieckiem.

8)    W sytuacjach tego wymagających na polecenie dyrektora szkoły (Kurator Rodzinny dziecka, Sąd Rodzinny, Policja, GOPS) wychowawca, pedagog,  sporządza ogólną charakterystykę ucznia w 2 egzemplarzach.

 • ogólne zachowanie ucznia na tle zespołu,
 • sytuacja rodzinna dziecka,
 • postępy w nauce,
 • zaangażowanie w życie klasy.

9)    Rozmowa dyrektora z rodzicem odbywa się w obecności wychowawcy. Z rozmowy sporządza się notatkę, z uczniem i rodzicem zostaje podpisany kontrakt za przestrzeganie kontraktu odpowiedzialne są strony w zawartym kontrakcie. W przypadku braku poprawy zachowania dyrektor kieruje sprawę do odpowiednich instytucji (Kurator Rodzinny dziecka, Sąd Rodzinny, Policja, GOPS).

10) Wyjątek stanowią zachowania określone w Procedurach postępowania nauczycieli i metod współpracy szkół z Policją:

 • bójka z narażeniem zdrowia i życia,
 • kradzież,
 • dewastacja mienia szkoły,
 • znęcanie się fizyczne i psychiczne,
 • alkohol, narkotyki.