Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

XI. Procedura, gdy uczeń zachowuje się niewłaściwie wobec wszystkich pracowników szkoły

XI. Procedura postępowanie nauczycieli na wypadek niewłaściwego zachowania się uczniów wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły

  

1)    Zniewaga – art.216 kk to zachowanie wyrażające pogardę dla innej osoby wyrażoną w postaci epitetu słownego, pismem, wizerunkiem obelżywym, gestem, działaniem bądź zaniechaniem – ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

2)    Naruszenie nietykalności cielesnej – art.217 kk – uderzenie, kopnięcie, popchnięcie, oplucie, przewrócenie, rzucenie jakimś przedmiotem, oblanie wodą -  ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

3)    Zniesławienie- art.212 kk to poniżenie w opinii publicznej lub narażenie na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska np. niekompetencja, utrata zdolności do wykonywania zawodu, alkoholizm, uzależnienie od środków psychoaktywnych, cechy charakteru, umysłu, zdolności lub ich brak, stan fizyczny itp. – ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego.

4)    Zmuszanie do określonego zachowania – art. 191 kk to użycie wobec osoby przemocy fizycznej (przytrzymanie, wypchnięcie z pomieszczenia, nie wpuszczenie do pomieszczenia) albo groźby bezprawnej w celu zmuszenia osoby do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia- niezgodnego z wola tej osoby –ściganie następuje urzędu.

5)        Groźba karalna – art. 190 kk – to grożenie innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę, lub na szkodę osób jej najbliższych. Groźba może być kierowana przeciwko osobie- pobicie, zabicie, okaleczenie, fałszywe oskarżenie itp. lub przeciwko mieniu osoby – zniszczenie samochodu, spalenie domu, wybicie szyb w mieszkaniu – ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.

 

W przypadku niewłaściwego zachowania ucznia wobec nauczyciela lub innego pracownika szkoły, pokrzywdzony zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu lub dyrekcji szkoły.

1)    Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im zaistniałą sytuację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem, w ich obecności.  Zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, zadośćuczynienia i przeproszenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły na forum wszystkich uczniów szkoły, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem.

2)    W przypadku niestawienia się rodziców/prawnych opiekunów do szkoły na pisemne wezwanie dyrektora, dyrektor zawiadamia policję lub sąd rodzinny, celem podjęcia działań zmierzających do zdiagnozowania przyczyn niemożliwości rozwiązania problemu.

3)    W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkanie  z pedagogiem, itp.) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia policję lub sąd rodzinny. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

4)    W poważnych przypadkach obowiązują procedury postępowania obowiązujące w przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa ściganego na wniosek poszkodowanego nauczyciela lub innego pracownika szkoły.