X. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły.

X. Procedura korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły

 

1)    Uczniowi zabrania się przynoszenia do szkoły  urządzeń techniczno-elektronicznych nie związanych z procesem dydaktycznym typu: telefony komórkowe, odtwarzacze dźwięku i obrazu oraz urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, itp.

2)    Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub kradzież telefonu komórkowego oraz innego sprzętu techniczno-elektronicznego przyniesionego wbrew zakazowi.

3)    Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych lub innych urządzeń na terenie szkoły powoduje zabranie telefonu do „depozytu” – aparat odbiera rodzic/ prawny opiekun ucznia po uprzednim zawiadomieniu rodzica/prawnego opiekuna przez wychowawcę.

4)    Nauczyciele posiadający telefony komórkowe zobowiązani są do ich wyłączenia podczas prowadzenia zajęć, posiedzeń rad pedagogicznych i innych zajęć. W przypadku naruszenia zasad przez pracownika szkoły udziela się upomnienia. Dopuszcza się używanie telefonu wyłącznie w sprawach służbowych.