Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

VIII. Procedura w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego.

VIII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego.

 

1)     Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez ucznia, ustala okoliczności zdarzenia na podstawie rozmowy  z osobą informującą o zaistniałym fakcie oraz dokonuje oglądu sytuacji w miejscu zaistnienia szkody

2)     Informuje o fakcie dyrektora szkoły.

3)     Podejmuje próbę ustalenia sprawcy, w uzasadnionych przypadkach dyrektor powiadamia policję.

4)     W przypadku nie budzącym wątpliwości co do ustalenia sprawcy szkody, wychowawca lub dyrektor wzywa do szkoły jego rodziców.

5)     Za wszelkie poniesione straty przez szkołę koszty ponosi rodzic (prawny opiekun).