Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

VII. Procedury w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia.

VII. Procedura postępowania w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia.

 

1)     Wychowawca telefonicznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia o nieobecności w celu ustalenia jej przyczyny. Odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

2)     Wychowawca na wniosek rodzica/opiekuna usprawiedliwia nieobecność ucznia w szkole (o ile nie minął ustalony termin na jej usprawiedliwienie).

3)      Wychowawca pozostawia w dzienniku szkolnym nieobecność nieusprawiedliwioną, jeżeli rodzic nie wiedział o nieobecności ucznia.

4)     Dyrektor szkoły gdy nie ma kontaktu z rodzicami ucznia, wysyła pisemne zawiadomienie do rodziców/opiekunów prawnych ucznia informujące o nieobecności ucznia w szkole, a więc nierealizowaniu przez niego obowiązku szkolnego lub nauki i wyznacza im termin wizyty w szkole.

5)      Wychowawca w przypadku powtarzających się nieusprawiedliwionych nieobecności ucznia, powiadamia o tym pedagoga szkolnego.

6)     Dyrektor szkoły w obecności pedagoga i wychowawcy, rozmawia z rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia. Omawia możliwe konsekwencje jeśli uczeń nie będzie realizował obowiązku szkolnego.

7)      Dyrektor szkoły - w przypadku dalszych nieobecności - stosuje wobec ucznia kary przewidziane w statucie szkoły.

8)     Jeżeli, mimo podjętych działań, uczeń nadal wagaruje, dyrektor powiadamia pisemnie kolejno:

  • kuratora zawodowego, jeżeli uczeń jest pod kuratelą,
  • policję - wydział nieletnich.