Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

VIa. Procedury, gdy uczeń jest ofiarą lub sprawcą czynu karalnego.

VIa. Uczeń jest ofiarą lub sprawcą czynu karalnego.

 

1)       W miarę możliwości należy zatrzymać wszystkich uczestników zajścia na miejscu zdarzenia. Zabezpieczyć je oraz mogące się w nim znajdować dowody przestępstwa lub przedmioty mające z nim związek.

2)        Jeśli wymaga tego sytuacja (np. w sytuacji bójki lub innego zdarzenia, w którym jego uczestnik doznał obrażeń) zapewnić poszkodowanym pomoc medyczną – wezwać pielęgniarkę szkolną o ile jest w szkole, lekarza bądź pogotowie.

3)        O zaistniałym zdarzeniu niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

4)        W ramach czynności pedagogicznych dążyć do ustalenia okoliczności czynu                                 i ewentualnych świadków zdarzenia.

5)        Jeżeli sprawcą czynu jest uczeń szkoły, przekazać go pod opiekę dyrektora szkoły lub pedagoga.

6)        W oparciu o dostępne informacje należy rozeznać, czy zdarzenie ma charakter przestępstwa ściganego z urzędu, czy też wnioskowego i w zależności od tego przedsięwziąć stosowne kroki.

7)        W przypadku przestępstwa ściganego z urzędu* szkoła bezwzględnie wzywa policję celem podjęcia czynności prawnych, a po jej przybyciu przekazuje wszelkie informacje dotyczące zdarzenia.

8)        W przypadku przestępstwa wnioskowego wezwanie policji należy uprzednio uzgodnić z rodzicami/ opiekunami poszkodowanego ucznia. Policja jest wzywana za wyraźną zgodą rodziców poszkodowanego ucznia. Po jej przyjeździe należy przekazać funkcjonariuszom wszelkie informacje dotyczące zdarzenia.

9)        Jeżeli sprawcą czynu jest osoba spoza szkoły (nie uczeń) należy dążyć do jego zatrzymania do czasu przyjazdu policji.

10)     O zaistniałej sytuacji wychowawca informuje rodziców/ opiekunów ucznia – sprawcy i wzywa do natychmiastowego stawiennictwa. Ustala termin kolejnego spotkania, w trakcie którego wyjaśnione zostają okoliczności zajścia i ustalone dalsze działania wychowawcze wobec ucznia.

11)  Zdarzenie wychowawca odnotowuje w teczce wychowawcy.

12)  Wychowawca przeprowadza diagnozę problemu – zbiera informacje/prowadzi wywiad dotyczący funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią celem zaplanowania adekwatnych działań. W czynności tej może skorzystać z pomocy pedagoga szkolnego.

13)  Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, w trakcie  której:

  • zostaje jasno wyrażone stanowisko szkoły w sprawie oczekiwań dotyczących zachowania się ucznia (powołanie się na Statut Szkoły i wynikające z niego obowiązki ucznia Rozdz. 2 § 96 oraz obowiązujące prawo),
  • uczeń jest motywowany do zachowania zgodnego z ogólnie respektowanymi normami społecznymi, wartościami moralnymi, zasadami wychowania,
  • zostaje uczniowi udzielone wsparcie, złożona propozycja pomocy,
  • uczeń zostaje poinformowany, że w związku z popełnionym przez niego czynem zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje – przewidziana Statutem Szkoły kara, będąca konsekwencją uchybienia obowiązkom ucznia oraz, że spraw będzie jeszcze omawiana z rodzicami.

14)  Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia, w trakcie  której:

  • dąży do uzyskania informacji na temat innych trudności dziecka, dostrzeganych przez rodziców,
  • zostaje bezpośrednio przekazane stanowisko szkoły w sprawie oczekiwań dotyczących zachowania się ucznia,
  • zostają ustalone postanowienia do kontraktu pomiędzy uczniem, rodzicami i wychowawcą, określające zadania i zobowiązania poszczególnych stron,
  • zostaje udzielona porada wychowawcza oraz złożona oferta dotycząca specjalistycznej pomocy (pedagog szkolny, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki terapii uzależnień, terapia indywidualna i rodzinna).

15)  Wspólna rozmowa wychowawcy, rodziców i ucznia – przedstawienie dziecku opracowanego kontraktu i omówienie jego postanowień oraz podpisanie go.

16)  Monitorowanie realizacji postanowień zawartych w kontrakcie - obserwowanie zachowania ucznia, dostrzeganie i akcentowanie pozytywnych aspektów w jego postępowaniu, stała wymiana informacji pomiędzy szkołą a rodziną. Wychowawca na bieżąco współpracuje w tym zakresie z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym (na podstawie analizy zachowania ucznia, jego osiągnięć i trudności korygowane są i ustalane kierunki dalszej pracy wychowawczej).