Witamy na stronie Zespołu Szkół w Dąbiu ::Szkoła Podstawowa im. W. Chotomskiej ::Przedszkole w Dąbiu :)

IVa. Procedury - gdy dociera do szkoły informacja o używaniu środków zabronionych

IVa. Do szkoły dociera informacja, że uczeń używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia.

 

1)    Uzyskaną informację należy niezwłocznie przekazać wychowawcy klasy.

2)    Wychowawca przeprowadza diagnozę problemu – zbiera informacje celem uwiarygodnienia otrzymanego sygnału. W przypadku jego potwierdzenia, stara się określić skalę problemów ucznia, związanych z używaniem przez niego środków odurzających.

3)    Wychowawca informuje o fakcie pedagoga oraz dyrektora szkoły.

4)    Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w trakcie której:

  • zostaje jasno wyrażone stanowisko szkoły zabraniające picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków oraz posiadania tych środków (powołanie się na Statut Szkoły i wynikające z niego obowiązki ucznia - Rozdz. 2 § 96 oraz obowiązujące prawo),
  • zostaje przekazana informacja na temat bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z używaniem określonego środka,
  • uczeń jest motywowany do nieużywania środków odurzających przez powołanie się na respektowane wartości moralne, zasady wychowania,
  • zostaje udzielone uczniowi wsparcie – złożona propozycja pomocy,
  • uczeń zostaje poinformowany, że w związku z posiadaniem przez niego alkoholu lub innych środków odurzających zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje – przewidziana Statutem Szkoły kara, będąca konsekwencją uchybiania obowiązkom ucznia oraz, że sprawa będzie jeszcze omawiana  z rodzicami.

 

5)    Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/ opiekunów  ucznia.

W trakcie rozmowy:

  • przekazuje im uzyskaną informację,
  • dąży do uzyskania informacji na temat innych trudności dziecka, dostrzeganych przez rodziców,
  • zostaje bezpośrednio przekazane stanowisko szkoły zabraniające  uczniom palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków oraz posiadania tych środków,
  • zostają ustalone postanowienia do kontraktu pomiędzy uczniem, rodzicami i wychowawcą, określające zadania i zobowiązania poszczególnych stron,
  • zostaje udzielona porada wychowawcza oraz złożona oferta dotycząca specjalistycznej pomocy (pedagog szkolny, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki terapii uzależnień, terapia indywidualna i rodzinna).

6)    Wspólna rozmowa wychowawcy, rodziców i ucznia – przedstawienie dziecku opracowanego kontraktu i omówienie jego postanowień oraz podpisanie go.

7)    Monitorowanie realizacji postanowień zawartych w kontrakcie - obserwowanie zachowania ucznia, dostrzeganie i akcentowanie pozytywnych aspektów w jego postępowaniu, stała wymiana informacji pomiędzy szkołą a rodziną. Wychowawca na bieżąco współpracuje w tym zakresie z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym (na podstawie analizy zachowania ucznia, jego osiągnięć i trudności korygowane są i ustalane kierunki dalszej pracy wychowawczej).

8)    W przypadku odmowy współpracy przez rodziców lub nie stawienia się na wyznaczone konsultacje, a sytuacja świadcząca o demoralizacji ucznia się powtórzyła, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji  sąd  rodzinny.

9)    Podobnie, jeśli szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.