IIIa. Procedury - gdy uczeń posiada narkotyki lub substancję przypominającą narkotyk (...)

IIIa. Uczeń posiada narkotyki lub substancję przypominającą wyglądem narkotyk; jest podejrzany o rozprowadzanie (częstowanie, sprzedaż)  bądź nakłanianie innych do używania tych środków.

 

1)     Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia wychowawcę, dyrektora szkoły,  pedagoga.

2)     Nauczyciel, w obecności innej osoby ( wychowawca, pedagog, dyrektor, itp. ), ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni(we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenia co do ich związku z poszukiwaną substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

3)     Szkoła wzywa policję. Do czasu przyjazdu policji nauczyciel stara się ustalić wszelkie istotne dla sprawy fakty (zaangażowane w nią osoby, w jaki sposób i od kogo uczeń nabył tę substancję).

4)     Po wydaniu  substancji uczeń, pod opieką nauczyciela, oczekuje na przyjazd policji. Wydaną przez ucznia substancję należy w nienaruszonym stanie przekazać policji. Jeśli uczeń, mimo wezwania, odmawia nauczycielowi wydania substancji i pokazania zawartości teczki należy poczekać na przyjazd policji, która przeszuka odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpieczy znalezioną substancję  i zabierze ją do ekspertyzy.

5)     O zaistniałej sytuacji wychowawca informuje rodziców/ opiekunów prawnych ucznia i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa. Ustala termin kolejnego spotkania, w trakcie którego wyjaśnione zostaną okoliczności zajścia i ustalone dalsze działania wychowawcze wobec ucznia.

6)     Zdarzenie wychowawca odnotowuje w teczce wychowawcy.

7)     Wychowawca prowadzi diagnozę – zbiera informacje dotyczące funkcjonowania ucznia na terenie szkoły i poza nią celem zaplanowania adekwatnych działań.

8)     Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w trakcie której:

  • zostaje przekazana informacja, że zgodnie z przepisami prawa – ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii – w Polsce karalne jest:

-   posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych,

-   wprowadzanie do obrotu środków odurzających,

-   udzielanie innej osobie, ułatwianie lub umożliwianie ich użycia oraz nakłanianie do użycia,

  • zostaje jasno wyrażone stanowisko szkoły zabraniające używania narkotyków oraz posiadania tych środków (powołanie się na Statut Szkoły i wynikające z niego obowiązki ucznia - Rozdz. 2 § 96 oraz obowiązujące prawo),
  • zostaje przekazana informacja na temat bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z używaniem określonego środka,
  • uczeń jest motywowany do nieużywania środków odurzających przez powołanie się na respektowane wartości moralne, zasady wychowania,
  • zostaje udzielone uczniowi wsparcie – złożona propozycja pomocy,
  • uczeń zostaje poinformowany, że w związku z posiadaniem przez niego narkotyków zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje – przewidziana Statutem Szkoły kara, będąca konsekwencją uchybiania obowiązkom ucznia oraz, że sprawa będzie jeszcze omawiana z rodzicami,

1)    Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia, w trakcie której:

  • dąży do uzyskania informacji na temat innych trudności dziecka, dostrzeganych przez rodziców,
  • zostaje bezpośrednio przekazane stanowisko szkoły zabraniające  uczniom używania narkotyków oraz posiadania tych środków,
  • zostają ustalone postanowienia do kontraktu pomiędzy uczniem, rodzicami i wychowawcą, określające zadania i zobowiązania poszczególnych stron,
  • zostaje udzielona porada wychowawcza oraz złożona oferta dotycząca specjalistycznej pomocy (pedagog szkolny, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki terapii uzależnień, terapia indywidualna i rodzinna),

2)    Wspólna rozmowa wychowawcy, rodziców i ucznia – przedstawienie dziecku opracowanego kontraktu i omówienie jego postanowień oraz podpisanie go.

3)    Monitorowanie realizacji postanowień zawartych w kontrakcie - obserwowanie zachowania ucznia, dostrzeganie i akcentowanie pozytywnych aspektów w jego postępowaniu, stała wymiana informacji pomiędzy szkołą a rodziną. Wychowawca na bieżąco współpracuje w tym zakresie z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym (na podstawie analizy zachowania ucznia ustalane są w razie potrzeby kierunki dalszej pracy wychowawczej).

4)    W przypadku odmowy współpracy przez rodziców lub nie stawienia się na wyznaczone konsultacje, a sytuacja świadcząca o demoralizacji ucznia powtórzyła się, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd  rodzinny.

5)    Podobnie, jeśli szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.