IIa. Procedury - gdy uczeń, na terenie szkoły, ma przy sobie papierosy (w tym papierosy elektroniczne, wkłady do papierosów) lub alkohol

IIa. W przypadku, gdy uczeń, na terenie szkoły,  ma przy sobie papierosy (w tym papierosy elektroniczne, wkłady do papierosów) lub alkohol:

 

1)    Zabezpieczyć substancje uzależniające będące w posiadaniu ucznia i powiadomić o zajściu wychowawcę klasy.

2)    Wychowawca odnotowuje ten fakt w teczce wychowawcy lub odnotowuje się w dokumentacji pedagoga szkolnego. W przypadku, kiedy uczeń odmawia przekazania posiadanych substancji fakt ten należy również zapisać.

3)    Wychowawca prowadzi diagnozę – zbiera informacje dotyczące funkcjonowania ucznia na terenie szkoły i poza nią celem zaplanowania adekwatnych działań.

4)    Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w trakcie której:

  • zostaje jasno wyrażone stanowisko szkoły zabraniające picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków oraz posiadania tych środków (powołanie się na Statut Szkoły i wynikające z niego obowiązki ucznia - Rozdz. 2 § 96 oraz obowiązujące prawo),
  • zostaje przekazana informacja na temat bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z używaniem określonego środka,
  • uczeń jest motywowany do nieużywania środków odurzających przez powołanie się na respektowane wartości moralne, zasady wychowania,
  • zostaje udzielone uczniowi wsparcie – złożona propozycja pomocy w rozwiązywaniu codziennych kłopotów,
  • uczeń zostaje poinformowany, że w związku z posiadaniem przez niego środków odurzających zostanie przeprowadzona rozmowa z jego z rodzicami.

5)    Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia, w trakcie której:

  • informuje ich o zaistniałej w szkole sytuacji i przekazuje problem do dalszego rozpatrzenia,
  • zostaje bezpośrednio przekazane stanowisko szkoły zabraniające  uczniom palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków oraz posiadania tych środków (powołanie się na rolę rodziny i szkoły w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, zakaz sprzedawania i udostępniania alkoholu i wyrobów tytoniowych nieletnim),
  • dąży do zdobycia informacji na temat innych przejawów trudności dziecka dostrzeganych przez rodziców.

6)    Monitorowanie, obserwowanie zachowania ucznia, dostrzeganie i akcentowanie pozytywnych aspektów w jego postępowaniu, stała wymiana informacji pomiędzy szkołą a rodziną. Wychowawca na bieżąco współpracuje w tym zakresie z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym (na podstawie analizy zachowania ucznia ustalane są w razie potrzeby kierunki dalszej pracy wychowawczej).