Ia. Procedury - zachowanie ucznia lub jego wygląd wskazują, że jest pod wpływem środka odurzającego (alkoholu, narkotyków, papierosów).

Procedury postępowania (obowiązki, zadania) pracowników pedagogicznych
 w sytuacji kiedy:

 

  1. Ia.   Zachowanie ucznia lub jego wygląd wskazują, że jest pod wpływem środka odurzającego (alkoholu, narkotyków, papierosów).

 

1)    Przekazać uzyskaną informację dyrektorowi szkoły, wychowawcy klasy, pedagogowi szkolnemu.

2)    Niezwłocznie podjąć działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa ucznia – ochrony zdrowia i życia.

3)    Wezwanie lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej.

4)    Równocześnie wychowawca wzywa do szkoły rodziców/ opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/ opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

5)    Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź  swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny.

6)    Wychowawca, we współpracy z pedagogiem szkolnym, prowadzi diagnozę problemu określając skalę problemów ucznia związanych z używaniem przez niego środków odurzających celem zaplanowania adekwatnych działań.

7)    Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w trakcie której:

  • zostaje jasno wyrażone stanowisko szkoły zabraniające picia alkoholu, palenia papierosów, używania narkotyków oraz posiadania tych środków (powołanie się na Statut Szkoły i wynikające z niego obowiązki ucznia –Rozdz. 2 § 96),
  • zostaje przekazana informacja na temat bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia związanych z używaniem określonego środka,
  • uczeń jest motywowany do nieużywania środków odurzających przez powołanie się na respektowane wartości moralne, zasady wychowania,
  • zostaje udzielone uczniowi wsparcie – złożona propozycja pomocy,
  • uczeń zostaje poinformowany, że w związku z używaniem przez niego środków odurzających zostaną wyciągnięte wobec niego konsekwencje – przewidziane Statutem Szkoły kara, będąca konsekwencją uchybiania obowiązkom ucznia oraz, że sprawa będzie jeszcze omawiana z rodzicami.

8)    Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami ucznia, w trakcie której:

  • dąży do zdobycia informacji na temat innych przejawów trudności dziecka dostrzeganych przez rodziców,
  • zostaje bezpośrednio przekazane stanowisko szkoły zabraniające uczniom palenia papierosów, picia alkoholu, używania narkotyków oraz posiadania tych środków,
  • zostaje udzielona porada wychowawcza oraz złożona oferta dotycząca specjalistycznej pomocy (pedagog szkolny, poradnia psychologiczno – pedagogiczna, placówki terapii uzależnień, terapia indywidualna i rodzinna),
  • zostają ustalone postanowienia do kontraktu pomiędzy uczniem, rodzicami i wychowawcą określające zadania i zobowiązania poszczególnych stron (powołanie się na rolę rodziny i szkoły w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem).

9)    Monitorowanie realizacji postanowień zawartych w kontrakcie: obserwowanie zachowania, dostrzeganie i akcentowanie pozytywnych zmian w jego zachowaniu, stała wymiana informacji pomiędzy szkołą a rodziną. Wychowawca na bieżąco współpracuje w tym zakresie z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym (analiza zachowania ucznia, jego osiągnięć i trudności oraz korygowanie i ustalanie na tej podstawie kierunków dalszej pracy).

10) W przypadku odmowy współpracy przez rodziców lub nie stawiania się na wyznaczone konsultacje i jeśli nadal powtarzają się przypadki, kiedy uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków bądź też nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji dziecka, szkoła pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję.

11) Podobnie, jeśli szkoła wykorzystała wszystkie dostępne środki oddziaływań wychowawczych a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów.