Pierwsze uczniowskie doświadczenia droga do wiedzy (zakończony)

 Opis projektu

  •          Każde dziecko ma prawo być zdolne i mądre, nawet jak chodzi do szkoły! 
  •          Dziecko przychodzi do szkoły z ogromnym bagażem umiejętności, doświadczeń i osobistym stylem uczenia się - swoją bogatą historią życia.
  •          W szkole, w pierwszych latach nauki, u dziecka kształtują się fundamenty wielu istotnych przekonań na temat własnych możliwości (poczucie własnej wartości, obraz samego siebie), także odnośnie uczenia się, co w istotny sposób wpływa na jego przyszłe funkcjonowanie, nawet na całe życie.
  •          Jakość pierwszych edukacyjnych doświadczeń ma kapitalne znaczenie dla dalszej kariery szkolnej i życiowej dziecka! 

Jest to główna idea przewodnia Projektu „Pierwsze Uczniowskie Doświadczenia Drogą do Wiedzy”.

Bazą teoretyczną jest Teoria Wielorakich Inteligencji autorstwa Howarda Gardnera, która została uznana za jedno z największych osiągnięć nauk społecznych końca 20.wieku! Edukacja oparta na założeniach WI to edukacja skonfigurowana do autentycznych potrzeb i możliwości uczniów - edukacja na miarę XXI wieku. (więcej: Biblioteka Projektu)

Zrozumienie Teorii Wielorakiej Inteligencji i wprowadzenie jej zasad do konstrukcji systemu edukacyjnego w przedszkolach i szkołach może wręcz zaowocować „przewrotem” na miarę kopernikańskiego!

Zgodnie z ideą WI praca z dziećmi w szkole powinna polegać na tworzeniu bogatego (w sensie wielorakiej stymulacji) środowiska edukacyjnego, tj. takich warunków, które umożliwiają dzieciom manifestację WSZYSTKICH RODZAJÓW INTELIGENCJI; nie zaś – tylko inteligencji faworyzowanych w tradycyjnym systemie edukacji (tzw. inteligencji szkolnej). A zatem tworzy się warunki do ujawniania inteligencji:

1.   Językowo-lingwistycznej

2.   matematyczno – logicznej

3.   wizualno-przestrzennej

4.   przyrodniczej

5.   muzycznej

6.   kinestetycznej (ruchowej)

7.   interpersonalnej (społecznej)

8.   intrapersonalnej (refleksyjnej)

Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych.

Nauczyciele – mogą realizować autorskie pomysły, wyzwalając własną kreatywność pedagogiczną. 

Nauczyciel współpracuje z rodzicami/opiekunami dziecka. Wspólnie poznają dziecko, razem opracowują wstępną diagnozę profilu WI dziecka. Na tej podstawie nauczyciel projektuje sytuacje edukacyjne tak, aby dziecko miało szansę działać w obszarze swoich mocnych stron. A po nabraniu zaufania i ugruntowaniu poczucia własnej wartości – otworzyło się, bez lęku, na obszary w których jest słabsze. Bo tylko taka kolejność gwarantuje u dziecka pojawienie się otwartości na nowe, trudniejsze dla niego sytuacje.

 


Projekt obejmuje 2 700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw:

1.   lubelskiego,

2.   łódzkiego,

3.   małopolskiego,

4.   podkarpackiego,

5.   śląskiego,

6.   świętokrzyskiego.

W Projekcie – łącznie w trzech etapach, bierze udział: 

- 130 000 uczniów klas pierwszych

- 8 100 nauczycieli

A nad sprawnym przebiegiem realizacji czuwa:

- 30 edukatorów

- 6 koordynatorów wojewódzkich

 

Wierzymy, że Projekt ”Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” istotnie przyczyni się do upowszechnienia - w ogólnokrajowej skali – modelu edukacji dostosowanej do potrzeb
i stylu uczenia się każdego ucznia, umożliwiając każdemu dziecku odnoszenie sukcesów, nie tylko w szkole!
(styczeń 2010 oprac. Małgorzata Taraszkiewicz)